Regulamin

Regulacje wstępne.

Sklep Internetowy, działający pod adresem prowadzony przez Yapok Magdalena Janowska z siedzibą w Ligocie Pięknej, ul. Na Kolonii 76, 55-114 Wisznia Mała, umożliwia kupowanie towarów za pośrednictwem sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem www.yapok.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „www.yapok.pl”

Właścicielem sklepu internetowego jest firma: YAPOK Magdalena Janowska, Ligota Piękna, ul. Na Kolonii 76, 55-114 Wisznia Mała, NIP: 6151941821 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

SŁOWNICZEK

Sklep – sklep internetowy yapok.pl sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.yapok.pl.

Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji – liczony od momentu złożenia zamówienia przez Klienta do wysłania zamówienia na wskazany adres za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Czas dostawy – liczony od momentu złożenia zamówienia przez Klienta do dostarczenia zamówionego towaru Klientowi za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Zamówienie standardowe – zamówienie obejmujące towar gotowy, dostępny w Sklepie.

Zamówienie indywidualne – zamówienie realizowane według wskazówek Klienta.

§ 1.
Towary

 1. Sklep oferuje przede wszystkim damskie torebki, torby na akcesoria elektroniczne oraz torby podróżne, jak również portfele, plecaki, kosmetyczki itp. oraz biżuterię i odzież.

§ 2.
Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient uprawniony jest do składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej www.yapok.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.
 2. Przed dokonaniem zakupów Klient musi dokonać rejestracji podając wymagane dane.
 3. Klient składa zamówienie, wybierając towar, który chce nabyć, za pomocą kliknięcia w ikonę „zamawiam”, a następnie podania swojego loginu i hasła.
 4. W trakcie składania zamówienia Klient:
  • dokonuje wyboru zamawianych towarów
  • podaje adres dostawy
  • dokonuje wyboru formy dostawy
  • dokonuje wyboru formy płatności
  • podaje dane do faktury VAT (opcjonalnie).
 5. Zamówienie realizowane jest po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza, zawierającego dane niezbędne do przesłania towarów.
 6. Każde złożone przez Klienta zamówienie Sklep potwierdza e-mailem z informacją o jego przyjęciu.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.
 8. Zamówienie będzie gotowe do wysyłki lub odbioru osobistego w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia jego przyjęcia.
 9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania towaru.

§ 3.
Ceny towarów

 1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie zamieszczone są przy danym towarze.
 2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny są cenami brutto, w polskich złotych.
 3. Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem przez Sklep danej zmiany.

§ 4.
Koszty dostawy w Polsce

 1. Koszty dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej wynoszą (przesyłka priorytetowa) – 19 zł.
 2. Koszty dostawy powinny być zapłacone przez Klienta wraz z zapłatą ceny towaru.
 3. W przypadku zakupów łącznych, koszty dostawy nie zmieniają się.

§ 5.
Przesyłki zagraniczne

 1. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu, np. drogą mailową na adres yapok.pl@gmail.com w celu ustalenia kosztów przesyłki. Koszt wysyłki zależny jest od wagi, wielkości zamówionego produktu oraz miejsca dostarczenia.
 2. Dostawa towarów za granicę realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

§ 6.
Formy płatności

 1. Sklep akceptuje płatność w formie przedpłaty i nie umożliwia dokonania zakupów za pobraniem.
 2. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać przelewem bankowym na konto w mBank nr:79 1140 2004 0000 3002 5824 1362.
 3. Sklep doręcza klientowi rachunek lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT.

§ 7.
Anulowanie zamówienia

 1. Zamówienie może zostać anulowane przez Klienta lub przez Sklep.
 2. Klient może anulować zamówienia do momentu wysłania zamówionego towaru. Chęć anulowania zamówienia należy zgłosić e-mailem na adres yapok.pl@gamil.com.
 3. Sklep może anulować zamówienie, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia nie zostanie odnotowana wpłata. Jeżeli Klient chce zapłacić w terminie późniejszym niż 7 dni od dnia złożenia zamówienia, konieczny jest kontakt e-mailowy.
 4. Klient nie może anulować zamówienia towaru, który został już wysłany. O zmianie statusu zamówienia Klient zostanie poinformowany poprzez e-mail.

§ 8.
Czas realizacji i czas dostawy zamówienia

 1. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Czas realizacji złożonych w Sklepie standardowych zamówień wynosi 3 dni robocze. Czas realizacji zamówień indywidualnych jest określany osobno dla każdego zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 16.00, czas realizacji jest liczony od dnia następnego.
 3. Czas dostawy zależy od standardów Poczty Polskiej.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia czasu dostawy wynikające z niedopatrzeń Poczty Polskiej.

§ 9.
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy przez okres 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podawania jakichkolwiek powodów. W tym celu Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia zamieszczonego na stronie Sklepu.
 2. Zakupiony towar należy odesłać bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował sklep o decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwrotowi podlegają jedynie towary w stanie niezmienionym w stosunku do stanu, w jakim zostały dostarczone Klientowi. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów
 4. Zwracany towar należy odesłać na adres YAPOK Magdalena Chmielewska, Ligota Piękna, ul. Na Kolonii 76, 55-114 Wisznia Mała.
 5. o otrzymaniu przesyłki z towarem od klienta Sklep zwróci Klientowi wszystkie płatności otrzymane od Klienta w tym koszty dostarczenia mu Towarów. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 6. Jeżeli zapłata za towar nastąpiła w drodze przedpłaty, kwota ta powiększona będzie o odsetki ustawowe.
 7. Zwrot nastąpi przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub, w przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego, przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.
 8. W przypadku gdy Klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.
 9. Koszt odesłania Towaru przez Klienta, będącego konsumentem, ponosi Klient.

§ 10.
Reklamacje

 1. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Towar bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje należy składać pisemnie, na adres YAPOK Magdalena Janowska, Ligota Piękna, ul. Na Kolonii 76, 55-114 Wisznia Mała lub drogą mailową na adres: yapokpl@gmail.com. Do reklamowanego produktu należy dołączyć opis zastrzeżeń. Możliwe jest skorzystanie z druku reklamacyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, który można wydrukować i wypełnić.
 4. Reklamację należy złożyć w okresie 2 lat. Klient traci uprawnienia do złożenia reklamacji jeżeli nie złoży jej z upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Koszty przesłania reklamowanego Towaru ponosi Klient, jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona. W przeciwnym przypadku koszty przesłania naprawionego bądź wymienionego Towaru ponosi Sklep.

§ 11.
Ochrona danych osobowych

 1. YAPOK zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w formularzu zamówienia. Dane te wykorzystywane będą zgodnie z regulaminem, wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Klienci Sklepu mają m. in. prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania swoich danych oraz żądania usunięcia danych z bazy.
 3. Zebrane dane wykorzystywane są przez Sklep do niezbędnych kontaktów z Klientami w celu realizacji zamówień.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane tylko instytucjom i organom, w sytuacjach przewidzianych polskim prawem.

§ 12.
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.